Produktet e Financimit e Ford

Financimi per blerjen e automjetit tuaj behet nepermjet shoqerive te leasingut ose nepermjet linjes se kredise bankare.

Procedura e blerjes nga ana e ketyre shoqerive i nenshtrohet linjes se financimit te huase duke aplikuar interesat per kohen e perzgjedhur te financimi. Interesat sipas shoqerive te ndryshme jane te ndryshme. ato variojne nga 8.0% deri 9.5%.

Koha e fiancimit eshte 1 vit deri ne 7 vite.

Bleresi do te paraqese prane ketyre shoqerive dokumentacionin e nevojshem qe mundeshon dhe miratimin dhe vazhdimin  e procedures se blerjes se automjetit.

 

Albanian Motor Company ofron Leasing Operacional. Cfare eshte ky produkt?

Ky produkt ofrohet kryesisht per Kompani, te cilat marrin keto makina (me qira afatgjate "Qiramarres") me kete sherbim per nje periudhe 3-4 vjecare, duke paguar nje kest mujor i cili perfshin gjithcka (targa, taksa, siguracion, riparim dhe mirembajtje), dhe ne fund te kohes se percaktuar, automjeti mbetet prone e "Qiradhenesit". Eshte nje metode e perdorur ne vendet europiane.

 

5.9% fixed low APR* - for a limited time only

With an amazingly low APR* of just 5.9%, FordCredit is the easiest way to buy a new car for 2012.
 Read more...

Terms and Conditions

The credit provider is Bank of Ireland Leasing Ltd, trading as Ford Credit. Bank of Ireland Leasing Ltd is an insurance intermediary regulated by the Central Bank of Ireland. The FORD and FORD CREDIT trademarks are owned by Ford Motor Company and it’s affiliates are used under license
 
Read more...

Contact us about Finance

Ford Credit is committed to your customer satisfaction and our qualified trained staff are always available to discuss any queries you may have
 
 Read more...

 

Bookmark & Share